AUDITOR s.r.o.

Olivová 13, 040 01 Košice,
+421 911 141 158
auditor@auditor.sk

 

 
 

meranie hluku

 • Meranie a hodnotenie hluku v pracovnom a životnom prostredí v zmysle Zákona SR 355/2007 Z.z. a Vyhlášky MZ SR 549/2007 Z.z.
 • Hlukové mapovanie - predikcia hluku z dopravy a priemyslu.(CadnaA)
 • Hlukové štúdie - posudzovanie hlukovej situácie pre potreby EIA, DUR a Stavebného povolenia.
 • Meranie hluku pre potreby kolaudácie nových stavieb.

EIA (Posudzovanie vplyvov na životné prostredie)

 • Vypracovanie zámeru, hodnotiacej správy a celého posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. (EIA)
 • Vypracovanie hlukovej štúdie (CADNA_A)
 • Spracovanie odborného posudku

audit

 • audítorská činnosť pre klientov podliehajúcich povinnosti auditu podľa zákona č. 431/2002 Zb

poradenstvo

 • účtovné,
 • daňové a ekonomické,
 • vedenie úctovníctva a mzdovej agendy
 • finančné analýzy,
 • priebežné overovanie správnosti účtovníctva,
 • účtovné a podnikové poradenstvo

HACCP

 • spracovanie a overovanie systémov HACCP
 • poradenstvo v oblasti hygieny potravín

Info

CADNA_A

 

 

 
          Surf.sk Vševedkov zoznam internetu